Form pendaftaran calon Kahim dan Wakahim HIMAKA STTPLN 2015/2016 : klik disini

Form pendaftaran calon BPH HIMAKA STTPLN 2015/2016 : klik disini

Form peminjaman ruangan kampus STTPLN : klik disini